009นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย  ปศุสัตว์เขต  5  เป็นประธานในพิธีในโครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายระดับภาค : ภาคเหนือ เรื่อง การแก้ปัญหาวิกฤติควายไทย  เมื่อวันที่ 11 – 13  กุมภาพันธ์  2558 ณ  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงเจริญ  ตำบลหัวง้ม  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

 โดยนายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์  ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  นายนิธิศ  จิตนิยม  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการและคณะทำงาน  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายระดับภาค : ภาคเหนือ  เรื่อง  การแก้ปัญหาวิกฤติควายไทย  วันที่11 – 13  กุมภาพันธ์  2558  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงควายจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกรรวม  จำนวน  100  คน  ได้เชิญนายกิตติ  อุบแก้ว ผู้เชียวชาญด้านกระบือ  กรมปศุสัตว์  อาจารย์ประทีป  อินแสง  จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป  จังหวัดน่าน  นายปัญญา  กอพีระ  ประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงควายภาคเหนือ  และนายสมบัติ  คำละเอียด ประธานสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภายในงานได้มีกิจกรรมให้นักเรียนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกฝังความคิดการอนุรักษ์ควายไทย  ทั้งการแข่งขันแต่งกลอน  ปันดิน  วาดภาพ  ระบายสีควาย ฯลฯ