greencity003

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดย น.สพ.อารักษ์  ชัยกุล  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์  เพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของโครงการฯ  โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอแม่แตง  และอำเภอไกลเคี่ยง  เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย  ณ หอประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่