dscf1483   ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิิธีเปิด โดยการจัดสมัมนาอบรมฯในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 57 คน และได้เชิญวิทยากรผู้บรรยาย ผศ.น.สพ. ภานุวัฒน์  แย้มสกุล จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในเรื่อง โรคปากและเท้าเปื่อย และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อเสนอแนวทาง ปัญหา และการแก้ไขในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปเสนอต่อผู้บริหารกรมปศุสัตว์ต่อไป