01เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรในระดับฟาร์ม และการจัดการคุณภาพน้ำนมดิบในระดับศูนย์รวบรวมนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมและประสานเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน, ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ(ตอนบน) จังหวัดลำปาง, ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5,  ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่ายของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, รศ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้จัดการ อสค. สำนักงานภาคเหนือตอนบน, ผู้แทนจาก สหกรณ์โคนมในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, และผู้แทนจากบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง