dscf9099     

     ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสอบสวนโรคระบาดสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ" ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 3 วัน ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจากท่านปศุสัตว์เขต 5 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝีกอบรม

       วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อฝึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีการเกิดโรคระบาด และเป็นแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะเข้าไปสอบสวนการเกิดโรคระบาดกับเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ โดยทีมวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์อนิรุธ  เนื่องเม็ก ,นายสัตวแพทย์บรรจง  อาจคำ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และนางสาวศศิธร  ติคำรัมย์ จากสำนักงานปศุสัตว์ลำปาง เป็นผู้บรรยายและฝึกสอนทั้งในห้องประชุมและนอกสถานที่ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารในการประชุม

- Presentation กลุ่มที่ 1

- Presentation กลุ่มที่ 3

- คู่มือและโปรแกรมการคำนวณสำหรับใช้ในการสอบสวนโรคระบาดสัตว์