imgp0024     

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ในรอบ 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่, รายงานสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ (Herd Health Unit) ด้านโคนม, โครงการเพิ่มเนื้อวัวดอย และบทบาทของชุดเฉพาะกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 80 คน