สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดสัมมนเรื่อง การใช้หลักกการทางสถิติในการวิเคาระห์และสอบสวนดรคทางระบาดวิทยา ในวันที่ื 28 - 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมีวิทยากร ผศ.น.สพ.ดร.ประภาส  พัชนี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ น.สพ.บรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวม 30 คน