dscf0090     

       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ได้รับจากการถ่ายทอด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แก่ น.สพ.บรรจุใหม่และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวม 40 คน ทีมวิทยากรได้แก่ สพ.ญ.ปราณี รอดเทียน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ น.สพ.มนตรี นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ จากส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5