dscf0007

 

   สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการจัดประชุม เรื่อง การใช้งานความรู้ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ และการใช้งานควอนตัมจีไอเอสเบื้องต้น (Quantum GIS)  ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสตว์เขต 5 โดยมีวิทยากรจาก สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคสัตว์ สพ.ญ.วิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา น.สพ.บรรจง อาจคำ  ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ น.สพ.บรรจุใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 38 คน