109     สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การพัฒนาเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ Smart Officer" ประจำปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 รวม 86 คน