hhu1021

 

 

     การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนม (Herd Health Unit) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธาน และมี รศ.น.สพ.สุวิชัย  โรจนเสถียร ที่ปรึกษาโครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนม พร้อมทั้งนายสัตวแพทย์ บรรจุใหม่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมประชุมรวม 30 คน