jc161


     วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Tokachi Foundation และ Obihiro chamber of Commerce and Indrstry ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๖ คน และนำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (Livestock Industry) เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  ดังนี้

๑.  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมกรมปศุสัตว์ : กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อและกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมนม  จังหวัดเชียงใหม่

๒.  สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

๓.  เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ ฟาร์ม จังหวัดลำพูน