dscf7865


     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557  ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยมี นายสัตวแพทย์สากล ชื่นกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบ e-Smart ซึ่งเป็นระบบที่กรมปศุสัตว์ได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการรายงานโรคระบาดสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ในการอบรมครั้งนี้มีนายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 นาย