1527021 10153753437175002 1302666860 n   ประชุมทำความเข้าใจกับ นายสัตวแพทย์บรรจุใหม่ จำนวน 23 คน (เขต5และเขต6) ในเรื่อง หน่วย Herd Health Unit

ณ ห้องประชุมกลางสำนักงานปศุสัตว์  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557