170656

วันที่  17  มิถุนายน  2556  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  โดยน.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย  ปศุสัตว์เขต  5  ร่วมกับ  รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร  นายกสัตวแพทย์สภา  เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณ  โครงการเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุน  (Zoning)  ด้านปศุสัตว์  โครงการพัฒนาฟาร์มโคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเข้าสู่มาตรฐานสากล  ณ  ห้องประชุมเล็ก (Warroom) สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  จังหวัดเชียงใหม่