eng121เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556   น.สพ.ไพโรจน์   เฮงแสงชัย  ปศุสัตว์เขต 5  พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 4/2556  ณ  ส่วนจัดการต้นน้ำ(ห้วยแก้ว)จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ ส่วนจัดการต้นน้ำ ร่วมกับสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว  สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน เป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบเวียงเจ็ดลิน เพื่อทานกาแฟยามเช้าและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน

สำหรับการจัดกาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งต่อไป ครั้งที่ 5/2556  เจ้าภาพร่วมคือ สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ และสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1