hsm009  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556  น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางอาหารสัตว์(Food Safety)/โรงฆ่าัสัตว์และเขียงสะอาด ฮาลาล  ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

  โดยในการประชุมสัมมนา  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางอาหารสัตว์(Food Safety)/โรงฆ่าัสัตว์และเขียงสะอาด ฮาลาล ได้รับเกียรติจาก อ.เจริญ ใบนานา ประธานกรรมการรับรองฮาลาลอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง  หลักการรับรองฮาลาล,  น.สพ.สมบัติ ศุภประำกากร ผู้อำนวยการส่วนโรงฆ่าสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง  หลักเกณฑ์การตรวจโรงฆ่าัสัตว์  และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ฮาลาล, นายอับดุลเลาะ วารีศรี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องวิธีการเชือดสัตว์ตามหลักศาสนาอิสลาม  และผศ.น.สพ. สุวิทย์ โชตินันท์  อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาัลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง สถานภาพการจัดการด้านสุขศาสตร์ในโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในภาคเหนือ  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 60 คน