n 138


     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมครูโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ปีงบประมาณ 2556 หลักสูตร “การจัดทำแผนการผลิตและบริหารจัดการกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน และการทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน” ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมอบโล่รางวัล “โรงเรียนดีเด่นระดับเขต สำนักงานปศุสัตว์เขต 5” ดังนี้ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท) , อันดับ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (รับโล่พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท) , อันดับ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (รับโล่พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท) และยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สมหวัง คำทอง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 , ร.ต.อ.วิธุ เพชรจำรัส รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 และ ร.ต.อ.คนึง ทนันชัย รองผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 33 เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

          ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมครูโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ปีงบประมาณ 2556 หลักสูตร “การจัดทำแผนการผลิตและบริหารจัดการกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน และการทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตร กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน ให้มีผลผลิตเพียงพอ สม่ำเสมอ ยั่งยืน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูมีความรู้เรื่องการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมโครงการเกษตร-ปศุสัตว์ในโรงเรียน และรวบรวมองค์ความรู้การดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ ตลอดจนเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ เรื่องการวัดและประเมินผลการผลิตกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนและสามารถวัดประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียนที่ทำกิจกรรมปศุสัตว์ การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ จำนวน 74 คน