n 137    

   เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายระดับภาค : ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่ออนุรักษ์และเสริมสร้างภูมิปัญญาการเลี้ยงควายในระบบเกษตรกรผสมผสานของเกษตรกรรายย่อยในชนบท อีกทั้งเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ควายให้เป็นควายพันธุ์ดี มีคุณภาพตามอุดมทัศน์ควายไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด ตลอดจนเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักวิถีชีวิตความเป็นไทยและควายไทย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายคนรักควายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ พิษณุโลก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และตาก รวมจำนวน 50 คน
          การจัดงานในดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเลี้ยงควาย, การเสวนาในหัวข้อ “ย้อยอตีด ตามรอยเท้า เจ้าของควาย” , การนำเสนอผลงานกิจกรรม “เยาวชนคนรักควายในโรงเรียน” , การสัมมนาเรื่อง “ควายไทย อนุรักษ์อย่างไร ให้ยั่งยืน” , การแสดงแสงสีเสียง ชุด “ม่วยอ๊ก ม่วยใจ๋ กิ๋นหอม ตอมม่วน” และ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาการเลี้ยงควายฟาร์มตัวอย่าง อีกทั้งยังมีคณะนักเรียน เกษตรกร พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชน จากอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย