269395 10152494791725002 607230383 n  วันที่  24 -25 มกราคม 2556  น.สพ.วิทยา  ทิมสาด  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และคณะฯ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ  ในพื้นที่อำเภอเถิน.  อำเภอแม่พริก  และอำเภอสบปราบ  จังหวัดลำปาง   และร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน  ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดลำพูน