394938 10152485615060002 485468914 n   วันที่  21 - 22 มกราคม  2556  ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5 โดยน.สพ วิทยา  ทิมสาด  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และคณะฯ    ตรวจติดตามศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมผาตั้ง  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  และตรวจติดตามศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมลำพูน  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน