n 125

         

          ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับ นายปัญญา ธรรมศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็กและสัตว์ปีก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ติดตามเยี่ยมเยือนแนะนำการพัฒนากลุ่มเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความรู้กลุ่มเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2555

 

เขียนข่าวโดย.....  นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ