15425 10152394248980002 1783790000 n  วันที่ 21 ธันวาคม 2555  ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  โดยน.สพ วิทยา  ทิมสาด  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และคณะฯ  ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจรับรองศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  สหกรณ์การเกษตรโคนมชัยปราการ  และตรวจประเมินฟาร์มโคนม  โครงการฟาร์มตัวอย่างฟาร์มมาตรฐานโคนม  (FAO)  ในพื้นที่อำเภอชัยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่