n 124          สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 7 – 23 พฤศจิกายน 2555 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกรมปศุสัตว์ เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่ได้ลำดับที่ 1 ระดับเขต กรมปศุสัตว์จะพิจารณาคัดเลือกในระดับกรมปศุสัตว์ และเสนอชื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นต่อไป ซึ่งเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญฯ

          ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 5 ดังนี้

 

          เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)

                    ลำดับที่ 1   นายประยูร ณ สุนทร เลขที่ 304 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

                    ลำดับที่ 2   นายประหยัด มงคลเทพ เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 บ้านมิตรอรัญ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

                    ลำดับที่ 3   นายใจลูน พันกันทะ เลขที่ 123 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยบง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

          สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)

                    ลำดับที่ 1   กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะบ้านห้วยห้อม เลขที่ 32 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยห้อม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                   ลำดับที่ 2   กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเหล่าป่าก๋อยห้วยอ้อ เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอ้อ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

                    ลำดับที่ 3   กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อตำบลแม่คำมี เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่    

 

เขียนข่าวโดย..........  นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ