cmg16  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน   2555  น.สพ.สากล  ชื่นกุล  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  พร้อมคณะฯ   เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 10/2555  ณ  สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่

  โดยเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟ  ระหว่างศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ,  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย  และสถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น
  และในการจัดกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 1/56  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมฯ คือ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  28  มกราคม  2556