cfmeeting018 เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2555  นายจำรัส  จันทิวงค์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 7/2555  ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  โดยเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟ  ระหว่าง ด่านกักสัตว์เชียงใหม่,  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  และศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์  โครงการหลวงดอยอินทนนท์

  วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น
  และในการจัดกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่8/55  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมฯ คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ