meatshop55008

     สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่  ตรวจประเมินเขียงสะอาดได้มาตรฐานนอกตลาดสด  ในโครงการพัฒนาเขียงสะอาดได้มาตรฐานนอกตลาดสด  ประจำปีงบประมาณ  2555

  โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเขียงสะอาดได้มาตรฐานนอกตลาดสดในปีงบประมาณ 2555  และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ทำการคัดเลือกและส่งรายชื่อเขียงจำหน่ายเนื้อสุกรเพื่อร่วมเข้าประกวด  โดยคณะกรรมการโครงการประกวดเขียงสะอาดนอกตลาดสดได้ทำการตรวจประเมินคัดเลือก  ระหว่างันที่  27  สิงหาคม  2555  -  5  กันยายน  2555  และได้ตัดสินดังนี้

1.  รางวัลชนะเลิศ  นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย  119  ม.6  ต.ท่าวังผา  อ.ท่าวังผา  จ.น่าน

2.  รองชนะเลิศอันดับ  1  นางปราณี  ปะมะสอน  169/1  ม.1  ต.เหมืองจี้  อ.เมือง  จ.ลำพูน

3.  รองชนะเลิศอันดับ  2  นายเสกสรรค์  สายสังข์ทอง  175  ม.11  ต.แม่ใส  อ.เมือง  จ.พะเยา

4.  รางวัลชมเชย  จำนวน  9  ราย

  -  นางปรัชญา  คำโมนะ  ม.1  ต.เม็งราย  อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย

  -  นายบุญถึง  มหาวรรณ์  160  ม.1  ต.เวียงชัย  อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย

  -  นายกฤษณา  วรรณตุง  94/2  ม.6  ต.ม่วงน้อย  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน

  -  นายจันทร์ติ๊บ  ทำว่อง  39  ม.9  ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลำพูน

  -  นายสวัสดิ์  วงค์นา  154  ม.3  ต.สันป่าม่วง  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

  -  นายไกรวุฒิ  วิละขันคำ  276  ม.1  ต.ส้าน  อ.เวียงสา  จ.น่าน

  -  นายกืด -  62/9  ม.4  ต.ห้วยผา  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

  -  นางศรีพรรณ  ใฝ่การงานกุศล  63  ม.1  ต.ขุนยวม  อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน