cm0808  เมื่อวันที่  25 กันยายน  2555  นายจำรัส  จันทิวงค์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 8/2555  ณ  อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ

  โดยเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟ  ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น
  และในการจัดกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 9/55  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมฯ คือ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ/นม เชียงใหม่  และองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  ภาคเหนือตอนบน