imgp0057   เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2555 น.สพ.ไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต  5  และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 6/2555  ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยว  โดยเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟ  ระหว่างสถานีตำรวจท่องเที่ยว  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์
  วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น
  และในการจัดกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่7/55  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมฯ คือ ด่านกักสัตว์เชียงใหม่,  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  และศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์  โครงการหลวงดอยอินทนนท์