imgp0013  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 น.สพ.สากล ชื่นกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 5/2555  ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยเป็นการร่วมกันจัดระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์ควบคุมวิทยุการบินเชียงใหม่  บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด  
  วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น
  และในการจัดกิจกรรม"สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมฯ คือ  สถานีตำรวจภูธร  ภูพิงคราชนิเวศน์,  กองกำกับการ 4  กองบังคับการตำรวจท่่องเที่ยว  และสถานีตำรวจทางหลวง  4  กองกำกับการ  5