n 99

 

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการรายงาน เพื่อให้บรรลุตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ได้ตั้งไว้