news012   วันที่  26  เมษายน  2555  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5   ร่วมกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดงานรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ และผู้อาวุโส ตามประเพณีสงกรานต์ ของภาคเหนือตอนบน  ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.สพ ระพีพงศ์ วงศ์ดี อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ และข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว  มาเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.บุญขวาง คำบุญเฮือง  อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง  สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว  เข้าร่วมในงานพิธีรดน้ำดำหัวฯ  รวมทั้งได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีขึ้น

  โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ปศุสัตว์สัมพันธ์ปี  2555  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่  โดยในการจัดงานครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก รวมทั้งได้จัดการแข่งขันฟุตซอลระหว่าง สปป.ลาว และไทยด้วย