picture 551
เมื่อวันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้มีการจัดการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและเผ้าระวังควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดสัตว์ "One Health" ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2555 ขึ้น ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณเปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ จากสำนักควบบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ,อ.น.สพ.สุวิทย์  โชตินันท์ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,Dr. G. Lamar  Robert และ รศ. ดร. จงจิต  ศรีพรรณ  โรเบิร์ต มาเป็นวิทยากกรผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรมซํกซ้อมแผนฯทั้ง 2 วัน และในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และด่านกักกันสัตว์ ในพื้นที่ เข้าร่วมในการอบรม ทั้งสิ้น 146 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้มีความรู้ ความสามารถรับมือในกรณีมีสถานการณ์โรคได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพต่อไป

 

]