oie012  เมื่อวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2555 คณะเจ้าหน้าที่จาก OIE ได้แก่  Dr.Sabine Hutter, Dr.Hichem Bouzghaia, Dr.John Stratton และคณะเจ้าหน้าที่จากกองปศุสัตว์ต่างประเทศ  กรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาตรวจประเมินสมรรถนะ  และร่วมประชุมหารือ เรื่องสมรรถนะงานสัตวแพทย์บริการ (Performance of Veterinary Services, PVS)  ของหน่วยงานสัตวแพทย์บริการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  

โดยในครั้้งนี้  ทางคณะเจ้าหน้าที่  OIE  ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกรมปศุสัตว์  และหน่วยงานเอกชนทางด้านการปศุสัตว์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2555  ได้เข้าตรวจตรวจประเมินสมรรถนะ ของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์  และโรงฆ่าสัตว์ชัยพัฒนาฟาร์ม

วันที่ 25 มีนาคม 2555  ได้เข้าตรวจเยี่ยม คลีนิครักษาสัตว์  ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมากับแมว  และคลีนิครักษาสัตว์อินทนนท์

วันที่ 26 มีนาคม 2555  ได้เข้าตรวจตรวจประเมินสมรรถนะของสำนักงานปศุสัตว์เขต  5,  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่,  หจก.ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ จก.,  การดำเนินการด้าน  Rabies Free Zone  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมแม่ออน  จก.,  และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านกลาง

วันที่ 27 มีนาคม 2555  เข้าเยี่ยมชม  เขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย  ตลาดสดประตูเชียงใหม่,  ร้าน  Meat shop  บ.ชัยพัฒนาฟาร์ม, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มวิจัยและฝึกอบรมผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เนื้อ  จังหวัดเชียงใหม่,  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และร้านขายยาสัตว์  น้ำปิงปศุสัตว์      

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  โดย  นายณัฐพล  อวัยวานนท์