tbd017

    วันที่  14  มีนาคม  2555  ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  จัดการอบรมโครงการทำระบบก๊าซชีวภาพแบบ Tubular Bio - digester  ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานปศุสัตว์เขต  5

   การอบรมครั้งนี้ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเป็นสองส่วน  โดยส่วนแรกในภาคเช้าเป็นการอบรมในภาคทฤษฏี  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สมหมาย  ฉัตรแสงอุทัย  อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ   และส่วนที่สองในภาคบ่ายเป็นการ

อบรมในรูปแบบการปฏิบัติการจริง  โดยได้ใช้พื้นที่ฟาร์มเลี้ยงโคนมของศูนย์วิจัยการผสมเที่ยมและเทคโนโลยี

ชีวภาพเชียงใหม่  จัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพแบบ  Tubular Bio - digester

 

 


ภาพ/ข่าว  โดย  นายณัฐพล  อวัยวานนท์