n 83   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยากรหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านเทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์ การผสมอาหารสัตว์ การทำบ่อแก๊สชีวภาพ และเข้าใจหลักการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๘ คน และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คาดว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปลูกและจัดการพันธุ์พืชอาหารสัตว์คุณภาพดี การผสมอาหารสัตว์ใช้เอง และการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารสัตว์ของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ภาพ/ข่าว  โดย  น.ส.ศิริวรรณ  สันคม