n 79     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อโยงผู้ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีกับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีสำหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย การรับซื้ออาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงโคนม ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการปลูกพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประธานและสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวมถึงเกษตรกรอื่นๆที่สนใจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน จากการประชุมสัมมนาดังกล่าว คาดว่า ในปีงบประมาณ 2555 จะเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีกับฟาร์มโคนมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เครือข่าย

  

                      

 

ภาพ/ข่าว  โดย  น.ส.ศิริวรรณ  สันคม