1    ระหว่างวันที่ 13-24 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง และหน่วยผสมเทียมอำเภอสันป่าตอง ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาโรคบรูเซลโลซิส ทูเบอร์คูโลซิส และพราราทูเบอร์คูโลซิส ปี 2555 ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซิส (วัณโรค) ด้วยวิธี Single Intradermal Test (SID) และเจาะเลือดเพื่อเก็บซีรั่ม ,ตรวจโรคบรูเซลโลซิส  และพาราทูเบอร์คูโลซิสบรูเซลโลซิส ทูเบอร์คูโลซิส และพราราทูเบอร์คูโลซิส ในโคนมพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  โดย  นายสังคีต  คุ้มสะอาด