imgp0029   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 น.สพ วิทยา  ทิมสาด ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  5 และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 2/2555 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวชน์

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

      และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 3/2555  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


 

ภาพ/ข่าว  โดย  นายณัฐพล  อวัยวานนท์