015002    เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 นายจำรัส จันธิวงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และคณะฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 1/2555 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

      และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 2/2555  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ


 

ภาพ/ข่าว  โดย  นายณัฐพล  อวัยวานนท์