dscf6825วันที่ 16 มกราคม 2555 นายสัตวแพทย์ศราวุธ  เขียวศรี ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายพัฒนศิริ  ดำรงค์ประเสริฐ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ส่วนป้องกันและบำบัึดโรคสัตว์ ได้ออกตรวจติดตามค้นหาโรคระบาดสัตว์ ในตลาดนัดค้าสัตว์ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และตรวจติดตามการอนุญาติการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามระบบการจัดทำเครื่องหมายปีะจำตัวสัตว์แห่งชาติ (NID)

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  โดย  นายสังคีต  คุ้มสะอาด