399003 237489816324903 100001916588376 601647 822411705 n  วันที่ 20 ธันวาคม 2554  นายวิทยา  ทิมสาด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  5  และคณะ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มปาง(แค้มป์)ช้าง  ณ  หจก.ปางช้างแม่สา  อ.แม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่