13   สสอ.5  จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการในปี 2554 ณ  ห้องสุพัฒตรา  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  โดยในปีนี้มีข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ  เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น  3  คน  ได้แก่

1.นายประจักษ์  อัศววิวัฒน์พงษ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

2.นายจิราวุฒิ  เรืองวงค์  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

3.นายสมบัติ  บัวลาล  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์