alt    เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2554  นายสากล ชื่นกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และคณะฯ   เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 10/2554 ณ ห้อง Exhibition Hall อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมจัดงานสภากาแฟ  ของหน่วยงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ และศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 11/2554  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ สถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่