alt  

    วันที่ 29 มิถุนายน 2554 นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่สสอ.5 ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้เชียวชาญจากประเทศไต้หวัน  ถึงแนวทางการพัฒนาโครงการด้านระบบการผลิตปศุสัตว์ในเขตพื้นที่สูงของไทย  ภายใต้โครงการ Livestock Farming In The Upland Of Thailand  ณ ห้องประชุมกลางสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5