alt 

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554  นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และคณะฯ   เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 9/2554  ณ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม เชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โดยครั้งนี้มีสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่  5  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม  ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.ภาคเหนือตอนบน) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน  ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2554  ได้มีหน่วยงานที่ตอบรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ การท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่