alt 

  วันที่ 21 มิถุนายน  2554 นายสัตวแพทย์วิทยา ทิมสาด  ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัคว์ พร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.ควบคุมคุณภาพอาหรสัตว์ พ.ศ.2525 และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่