altสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ZOONOSIS ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีอยุทธ์  หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งวิทยากรจาก สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และ 6 ,สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8,9 และ 10 ,ศูนย์อนามัยที่ 8,9,10 ,สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ,กลุ่มงานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กรมควบคุมโรค ,สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ,สำนักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่สสอ.5 และ 6 ,สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ สคร. 8,9 และ 10 ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และล่าง ,คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ี ,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคเหนือ ,สวนสัตว์เชียงใหม่ไทน์ซาฟารี รวมทั้งสิ้น 118 คน

โดยการจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่าย ZOONOSIS ในระดับภาคเหนืออันจะส่งผลให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ทันท่วงที