alt

       เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5  นายจิราวุฒิ  เรือนวงค์  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  ได้นำคณะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  และผู้นำเกษตรกรเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชิงพาณิชย์ เรื่อง การกิน การอยู่ ด้วยเกษตร-ปศุสัตว์อินทรีย์  ณ  โรงแรมมารวย การ์เด้น  กรุงเทพมหานคร  และได้เข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554  ณ  กรมปศุสัตว์  ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ มีผู้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์  ผู้นำเกษตรกรที่ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ผู้ให้การส่งเสริมพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์  เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์กรมปศุสัตว์ ปี 2554  คือ 1) ผศ.ดร.นรินทร์  ทองวิทยา  จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์)  2) นายตะวัน  ห่างสูงเนิน (ผู้นำเกษตรกรที่ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่)  3)  นายสุพจน์  ทิพย์มนต์ (ผู้นำเกษตรกรที่ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่)  และ 4)  นายจเร  หลิมวัฒนา  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย