altเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554  นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 และคณะฯ   เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 8/2554  ณ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวีจ.เชียงใหม่ โดยครั้งนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  หน่วยจัดการต้นน้ำ  และสวนรุกขชาติห้วยแก้ว เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

   วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" นี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่เวียงเจ็ดลิน  ได้พบปะพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในเวียงเจ็ดลินให้มากขึ้น

   และในการจัดกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้าเวียงเจ็ดลิน" ครัังต่อไป ครั้งที่ 8/2554  ได้มีหน่วยงานที่อาสารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5